Regulamin

materiały do pobrania

Regulamin

1. W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

2. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu 3 prace swojego autorstwa, powstałe w latach 2014-2018, do tej pory niewystawiane i nienagradzane.

3. Do konkursu będą dopuszczone prace wykonane w technice pastelu suchego i olejnego na jednej płaszczyźnie (wyklucza się dyptyki, tryptyki itp. oraz kolaże i inne techniki mieszane).

4. Prace na konkurs należy nadesłać oprawione tylko w passe-partout o wymiarach 100 x 70 cm lub/i 50 x 70 cm lub bez passe-partout, o wymiarach 100 x 70 cm lub/i 50 x 70 cm.

5. Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w jednolitych oprawach, o wymiarach 100x 70 cm i 50 x 70 cm, zapewnionych przez organizatorów.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany passe-partout (jego kolorystyki), jeżeli będzie to korzystne dla całości wystawy pokonkursowej.

7. Prace do wystawy konkursowej zakwalifikuje Jury kwalifikacyjne na podstawie nadesłanych fotografii tradycyjnych w formacie 13 x 18 cm.

Nadesłane reprodukcje prac należy opisać w sposób umożliwiający ich identyfikację: imię i nazwisko, tytuł pracy, data powstania, technika, wymiar.

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów, pozostają one w dokumentacji konkursu.

8. Laureatów konkursu wyłoni międzynarodowe Jury po zapoznaniu się z oryginałami zakwalifikowanych prac. Jury ma prawo do odrzucenia zakwalifikowanych prac, jeżeli stwierdzi ich rażącą niezgodność z zasadami konkursu (np. praca niezgodna ze zgłoszeniem, inna technika, wymiar). Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Na stronie internetowej 7. Międzynarodowego Biennale Pasteli będą zamieszczone prace zakwalifikowane do Konkursu oraz zostanie ogłoszona możliwość przyznania Nagrody Publiczności przez widzów Galerii internetowej. Wynik głosowania zostanie podany w internecie i zamieszczony w katalogu wystawy.

terminy

10. Do 15 października 2018 roku należy nadesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciemautora, 3 reprodukcjami prac w formie fotografii tradycyjnej w formacie 13 x 18 cm oraz w formie zapisu cyfrowego na CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK.
O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
UWAGA: Istnieje możliwość wypełnienia karty zgłoszenia na stronie internetowej konkursu i przesłanie jej drogą elektroniczną wraz z załączonymi reprodukcjami prac w formacie 13 x 18 cm, JPG lub TIF, 300 dpi, CMYK - biennalepasteli@mcksokol.pl.

11. Do 30 października 2018 roku artyści zostaną powiadomieni o wynikach obrad Jury kwalifikacyjnego. Lista uczestników wystawy konkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.biennalepasteli.pl.

12. Do 25 listopada 2018 roku należy nadesłać zakwalifikowane prace bez ram i szyb, z naklejoną metryczką, w teczkach, dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami. Koszty dostarczenia prac na konkurs oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu.

13. W dniu 6 września 2019 roku o godzinie 18.00 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom podczas uroczystego otwarcia 7. Międzynarodowego Biennale Pasteli w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3.

Lista nagrodzonych uczestników wystawy zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.biennalepasteli.pl.

informacje końcowe

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: upowszechniania obrazu nadesłanych prac w mass mediach oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, oraz filmów w celach promocyjnych konkursu bez uiszczania honorarium autorskiego przetwarzania i zamieszczenia danych osobowych oraz wizerunku autora w katalogu wystawy i w mass mediach w celach promocyjnych konkursu i wystawy pokonkursowej.

15. Prace nagrodzone (1 dzieło) pozostają własnością organizatorów. Nie dotyczy to prac wyróżnionych.

16. Przewiduje się wydanie katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę. Każdy uczestnik otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz oraz plakat.

17. Do 2 listopada 2019 roku wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Po tym terminie prace będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane na adres podany na karcie zgłoszenia na koszt organizatorów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu.

Regulamin i karta zgłoszenia są również dostępne na stronie internetowej www.biennalepasteli.pl.